P代表危险

2019-08-11 行业新闻


“他有没有在他面前的文件?文件或图表?“

”他必须有。我没注意。他的本性并不是闲着。我确实知道。“

”你进行了一次谈话?“

”通常的欢呼。没有什么重要的。“

”您知道的任何电话或访客?“她摇了摇头。 “不是我记得。当我在接下来的星期一进来时,他的办公室空无一人,对他来说非常不寻常。他总是在七点钟,在别人面前。到那时,谣言开始流传。有人......我忘记了谁。 。 。他说星期五晚上他根本就没回家。起初我们并没有太依赖它。然后,人们开始担心他一直在意外生病或生病当警察来时,我们感到害怕,但我们仍然期望他在一两天内找到他。我已经考虑过并考虑过这个问题,但绝对没有别的。“

”我没有在报纸上看到他当晚与一位坐在大厅的老妇人进行了简短的聊天?“ ;

“那将是Curtsinger夫人。红宝石。自1975年以来,她一直是这里的居民。我会让梅利带你去她的房间。我不希望你伤害她。“

”我保证不会。“

第11章

  1. <tfoot id="F5jqUI34u"><center id="F5jqUI34u"></center></tfoot><pre id="F5jqUI34u"> <ul id="F5jqUI34u"><style id="F5jqUI34u"></style><blockquote id="F5jqUI34u"></blockquote></ul></pre><ins id="F5jqUI34u"><ul id="F5jqUI34u"></ul></ins>

    • 

      <b id="F5jqUI34u"><noscript id="F5jqUI34u"></noscript></b>
         
         

        1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

          • 

            <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
               
               

              1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                • 

                  <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                     
                     

                    1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                      • 

                        <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>
                           
                           

                          1. <tfoot id="F5jqUI34u"><center id="F5jqUI34u"></center></tfoot><pre id="F5jqUI34u"> <ul id="F5jqUI34u"><style id="F5jqUI34u"></style><blockquote id="F5jqUI34u"></blockquote></ul></pre><ins id="F5jqUI34u"><ul id="F5jqUI34u"></ul></ins>

                            • 

                              <b id="F5jqUI34u"><noscript id="F5jqUI34u"></noscript></b>
                                 
                                 

                                1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

                                  • 

                                    <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
                                       
                                       

                                      1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                                        • 

                                          <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                                             
                                             

                                            1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                                              • 

                                                <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>