T代表Trespass第106页

2019-08-01 行业新闻


“你是在威胁我吗?”

“当然不是。我提供建议。让Vronsky独自一人。”

“谁是你住在房子里的大笨蛋?”

“没有人住在房子里除了我们两个人。你是一个可疑的年轻女子。有些人会称你为偏执狂。”

“他是否是你雇佣的有序人选?”

“有一个有秩序的人进来,如果它是你的任何业务。你很难过。我能理解你的敌意。你是一个意志坚定的人,曾经随心所欲地按照自己的方式行事。我们非常相似,我们俩都愿意为死而战。”

她把一只手放在我的手臂上,我摇了摇手。 “削减情节剧。你可以为我所关心的所有人吃屎和死。”

“现在它是你威胁我的。”

“你最好相信它,”我说。

  1. <tfoot id="F5jqUI34u"><center id="F5jqUI34u"></center></tfoot><pre id="F5jqUI34u"> <ul id="F5jqUI34u"><style id="F5jqUI34u"></style><blockquote id="F5jqUI34u"></blockquote></ul></pre><ins id="F5jqUI34u"><ul id="F5jqUI34u"></ul></ins>

    • 

      <b id="F5jqUI34u"><noscript id="F5jqUI34u"></noscript></b>
         
         

        1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

          • 

            <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
               
               

              1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                • 

                  <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                     
                     

                    1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                      • 

                        <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>
                           
                           

                          1. <tfoot id="F5jqUI34u"><center id="F5jqUI34u"></center></tfoot><pre id="F5jqUI34u"> <ul id="F5jqUI34u"><style id="F5jqUI34u"></style><blockquote id="F5jqUI34u"></blockquote></ul></pre><ins id="F5jqUI34u"><ul id="F5jqUI34u"></ul></ins>

                            • 

                              <b id="F5jqUI34u"><noscript id="F5jqUI34u"></noscript></b>
                                 
                                 

                                1. <tfoot id="EuhtIu2tr"><center id="wrNhCQurU"></center></tfoot><pre id="O1xLRfv9n"> <ul id="gQlLw94Le"><style id="mUxLzvA5a"></style><blockquote id="csEhIjMZA"></blockquote></ul></pre><ins id="dDDXcPEbR"><ul id="NbgQBRVFM"></ul></ins>

                                  • 

                                    <b id="QzZ1aka8X"><noscript id="jdA7Ijkma"></noscript></b>
                                       
                                       

                                      1. <tfoot id="4AJEByDLa"><center id="akVwDrxUP"></center></tfoot><pre id="17bNnljkK"> <ul id="2XB5hTwSQ"><style id="OEvuYXeJr"></style><blockquote id="HzcT1Utnj"></blockquote></ul></pre><ins id="NTKIDIktK"><ul id="1P4ch2iWM"></ul></ins>

                                        • 

                                          <b id="igsOZ3zSG"><noscript id="zSVG06R2S"></noscript></b>
                                             
                                             

                                            1. <tfoot id="v5qeTQ8rX"><center id="AJedoscMW"></center></tfoot><pre id="mbW0Y56Te"> <ul id="nCTdqvRrk"><style id="BD1awWbr6"></style><blockquote id="11INwnx4A"></blockquote></ul></pre><ins id="PlLq3RRxR"><ul id="xF8jX1zQy"></ul></ins>

                                              • 

                                                <b id="mFROZhOBT"><noscript id="MISfG4vYD"></noscript></b>